Algatatud detailplaneeringud Viimsi vallas

 • Viimsi Vallavalitsus võttis 27.05.2020 vastu korralduse nr 317 „Lubja küla, Kõrgemaa kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeringualasse kuulub Lubja külas asuv Kõrgemaa kinnistu (katastritunnus 89001:010:1792, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 10 290 m²). Planeeritava alaga külgnevad kinnistud: läänes ja põhjas Kõrgemäe põld 7 (maatulundusmaa, lage ala), põhjas Paenurme tee (transpordimaa, vallale kuuluv tee), idas Paenurme tee 43 (elamumaa, hoonestatud väikeelamu ja kõrvalhoonetega) ja Väike-Kõrgemaa (maatulundusmaa) ning lõunas Paenurme tee 39 (maatulundusmaa, hoonestatud talumaja ja kõrvalhoonetega). Juurdepääs Kõrgemaa kinnistule on olemas Paenurme teelt. Kinnistu on hoonestamata, suuremat osa alast katab kõrghaljastus, läänepoolses küljes läbib ala kraav.

Detailplaneeringu (edaspidi DP) eesmärk on Kõrgemaa kinnistu jagamine ja ühele krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu ehitamiseks. Lubja klindiastangu üldplaneeringu kohaselt on planeeringualal üksikelamukrundi miinimumsuuruseks 1500 m². Planeeritav DP lahendus on kooskõlas Lubja klindiastangu üldplaneeringuga.

Vajalik on topo-geodeetiline uuring.

 • Viimsi Vallavalitsus võttis 10.06.2020 vastu korralduse nr 349 „Rohuneeme küla, kinnistute Sääre tee 20 ja Kõrtsi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ca 0,6 ha ja see asub Rohuneeme külas, hõlmates kinnistud Sääre tee 20 (89001:003:1749, elamumaa, pindala 2150 m²) ja Kõrtsi (89001:003:1855, elamumaa, pindala 3496 m²). Kinnistul Sääre tee 20 asub üksikelamu koos abihoonetega. Kinnistu Kõrtsi on hoonestamata ja kaetud üksikute puudega. Planeeritav ala piirneb põhjast ja lõunast üksikelamutega, idast Liivalahega ja läänest üldkasutatava Sääre teega, mille kaudu on alale tagatud juurdepääs. Planeeritav ala hõlmab aktiivses kasutuses oleva avaliku ranna. Rand ei ole välja ehitatud ja on valdavalt üleujutatud.

DP koostamise eesmärk on ühendada kinnistud Sääre tee 20 ja Kõrtsi ning seejärel jagada need omakorda kaheks krundiks pikkupidi, et põhjapoolsele krundile ehitada kahekordne elamu maksimaalse lubatud ehitisealuse pinnaga 200 m². Planeeritav DP lahendus on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalikud on topo-geodeetiline uuring ja maapinna radoonisisalduse uuring.

Avalikud väljapanekud

3.–20.07.2020 esmaspäevast reedeni kell 10–18 on Viimsi raamatukogus avalikul väljapanekul järgmine DP:

 • Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 25.03.2020 korraldusega nr 174).

Planeeringuala asub Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas Kesk-Kaare tee ääres, hõlmates kinnistu Kesk-Kaare tee 75 (89001:010:2423, elamumaa, pindala 1440 m²). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus kõrghaljastusest on vaid kaks kuuske ja neli pihlakat. Krunt piirneb elamumaa sihtotstarbega kinnistutega Kesk-Kaare tee 73, Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Mäe. Mäe kinnistule on DP koostamisel, sinna on kavandatud 14 üksikelamukrunti.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 07-19) antakse olemasolevale elamukrundile täiendav ehitusõigus. Üksikelamule ja abihoonele on lubatud üks korrus, maa-aluseid korruseid ette nähtud ei ole. Üksikelamu maksimaalne harja kõrgus on 5,5 m maapinna keskmisest kõrgusmärgist, abihoonel 5 m, hoonete lubatavad katusekalded on vahemikus 0–15°. Üksikelamu ja abihoone lubatav ehitusalune pind krundil kokku on kuni 230 m².

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

3.07–3.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 31.07) kell 10–18 on Viimsi raamatukogus avalikul väljapanekul järgmised DP-d:

 • Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 4) eskiislahendus.

Planeeringuala suurus on ca 2,76 ha ja see asub Viimsi vallas Haabneeme aleviku ja Miiduranna küla piiril, hõlmates kinnistud Lahe (katastritunnus 89001:023:0012, maakasutuse sihtotstarve tootmismaa, pindala 7083 m²), Killustiku (89001:023:0013, tootmismaa, 6582 m²), Platvormi (89001:023:0014, tootmismaa, 4697 m²), Platsi (89001:023:0015, tootmismaa, 7163 m²) ja Nõlva (89001:023:0016, tootmismaa, 2035 m²). Planeeringuala on hoonestamata, kaetud vähese madalhaljastusega (valdavalt astelpaju põõsad). Ala piirneb põhja poolt merega, edelast ja lõunast Miiduranna küla elamurajooniga, kagust Muuli teega ja kirdest Muuli tee äärse endise Kirovi kalurikolhoosi tootmisalaga. Juurdepääs kavandatakse Muuli teelt.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 04-20) moodustatakse 11 krunti: seitse üksikelamumaa krunti, üks puhke- ja spordirajatiste maa krunt, üks loodusliku maa krunt ning kaks tee- ja tänavamaa krunti. Planeeritud üksikelamumaa krundid on suurustega 1517–2027 m². Üksikelamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 20% krundipinnast. Maksimaalne üksikelamu korruselisus on merepoolsetel kruntidel kaks korrust (8,5 m) ja Muuli tee poolsetel kruntidel kolm korrust (12 m). Erinevuse eesmärk on ka nn tagumise rea elamutele merevaate võimaluse tagamine. Kolmas korrus võib olla kuni 50% teise korruse pinnast. Üksikelamule on lubatud ehitada ka üks maa-alune korrus. Abihoonetele on lubatud üks korrus (5 m). Puhke- ja spordirajatiste maa krundile saab rajada spordiväljaku (nt tennis) ja laste mänguväljaku.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

 • Leppneeme küla, kinnistu Leppneeme tee 95 DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 otsusega nr 34).

Planeeringuala hõlmab Leppneeme külas asuvat kinnistut Leppneeme tee 95 // Mäeotsa (89001:003:1506, elamumaa, 6846 m²), mis piirneb läänest kinnistuga Leppneeme tee 93 (elamumaa), idast kinnistuga Vana-Sepa (maatulundusmaa), põhjast Soome lahega ja lõunast Leppneeme teega. Reljeefilt on planeeritav krunt ebaühtlane, maapind langeb tugevalt põhja suunas. Leppneeme tee poolses osas paikneb üksikelamu mitme abihoonega.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 03-17) tehakse ettepanek kinnistu jagamiseks ja kahe üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi (2750 m² ja 1701 m²), kahe loodusliku maa krundi (1296 m² ja 1157 m²), ühe tee- ja tänavamaa krundi (84 m²) ning ühe elektrienergia tootmise ja jaotamise maa krundi (139 m²) moodustamiseks, elamukruntide ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu ja olenevalt krundist ühe kuni nelja abihoone ehitamiseks. Lisaks tehakse DP-ga ettepanek ranna ehituskeeluvööndi ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamiseks, esimesel juhul paadikuuri püstitamiseks 33,5 m kaugusele tavalisest veepiirist ja elamute püstitamiseks DP põhijoonisel vastava leppemärgiga tähistatud asukohtades, teisel juhul 15 m võrra maaparandussüsteemi eesvoolukraavi kaitsevööndi piirini.

Üksikelamukruntide suurim lubatud ehitisealune pind vastavalt krundile on 400 m² või 300 m², põhihoone suurim lubatud kõrgus mõlemal krundil on 8,5 m (kaks maapealset korrust ja üks maa-alune korrus), abihoonetel 4,5 m (üks maapealne korrus). Krundile pos 4 on lubatud paadikuuri püstitamine, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 20 m² ja suurima lubatud kõrgusega 3,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

 • Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Liliani DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 5).

Planeeringuala hõlmab Naissaare läänerannikul Väikeheinamaa külas asuvat kinnistut Liliani (89001:001:0340, maatulundusmaa, 14 303 m²), mis piirneb edelast merega, loodest kinnistuga Lillemäe (maatulundusmaa), kirdest kinnistuga Viimsi metskond 92 (maatulundusmaa) ja kagust kinnistuga Ranna-Lepiku (maatulundusmaa). Kinnistu on suuremas osas kaetud metsaga, kinnistu kaguosa on hoonestatud suvila ja abihoonetega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Männiku teelt. Planeeringualal kehtib Naissaare Lääneküla Liliani maaüksuse detailplaneering (kehtestatud Viimsi Vallavalitsuse 07.01.2005 korraldusega nr 7).

Käesoleva DP-ga (Skepast & Puhkim OÜ, töö nr 2017-0097) moodustatakse üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt ning üks tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunt. Üksikelamumaa krundil fikseeritakse olemasolev ehitusõigus – krundil asub olemasolev kahe maapealse korrusega suvila, ühe maapealse korrusega abihoone ja ühe maapealse korrusega abihoone generaatorile, kus toodetakse vajalik elekter – lisaks määratakse juurde ehitusõigus paadikuuri ehitamiseks. Hoonete lubatud ehitisealune pindala kinnistul kokku on kuni 210 m², millest põhihoone võib olla kuni 130 m² ja abihooned kuni 80 m², sh paadikuur kuni 40 m². Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 7 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist ja abihoonetel kuni 5 m. Lisaks on põhijoonisel näidatud võimalus välibasseini rajamiseks.

Kuna DP-ga on planeeritud hoonestus ranna ehituskeeluvööndisse ja taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist, liigitub planeering Naissaare üldplaneeringut muutvaks.

 • Viimsi alevik, riigi reservmaa AT0508230044 ja lähiala DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 otsusega nr 8) eskiislahendus.

Planeeritava maa-ala suurus on ca 3,5 ha ja see hõlmab reformimata riigimaa kinnistut Kaare (89001:001:1613, sihtotstarbeta maa, 33 255 m²), mis asub Viimsi alevikus Pärnamäe küla piiril. Planeeringuala reljeef on ebaühtlane – maapind langeb lõuna suunas, kõrguste vahe on kuni 5 m. Maa-ala on vähese kõrghaljastusega rohumaa ja see on hoonestamata. Põhjast ja läänest piirneb maa-ala veel hoonestamata rohumaaga, kus kehtib kaksik- ja ridaelamute ehitusõigusega Aiandi tee 30 ja Pihelga kinnistu ning sellega piirneva reformimata riigimaa DP (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 39), idas asub kahekorruseline elamuala (üksik-, kaksik-, rida- ja galeriielamutega) ning lõunas on Vehema tee. Juurdepääs planeeringualale toimub Vehema teelt, Suur-Kaare teelt ja perspektiivselt Vikerkaare teelt.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 12-19) tehakse ettepanek jagada planeeritav ala kaheks krundiks: haridus- ja lasteasutuste maa krunt (30 570 m²) kooli, lasteaia ja staadioni ehitamiseks ning ridaelamumaa krunt (2682 m²) ühele neljasektsioonilisele ridaelamule. Ridaelamumaa krundile on määratud hoone maksimaalne kõrgus 8,5 m (kaks korrust), maksimaalne ehitusalune pind 500 m² ja brutopind 1000 m².

Haridus- ja lasteasutuste maa krundile on määratud hoonete arv krundil kolm (kool, lasteaed ja spordihoone saavad olla eraldiseisvad või moodustada ühtse terviku), hoonete maksimaalne kõrgus 13 m (kolm korrust, lisaks on lubatud ka maa-alune korrus), maksimaalne lubatud ehitusalune pind 5000 m² ja brutopind 15 000 m². Kool on ette nähtud kuni 500-le õpilasele ja lasteaed kuuele rühmale. Staadioni jooksuraja sisse on ette nähtud täismõõtmetes jalgpalliväljak (90 x 45 m). Parkla (106 parkimiskohta) on kavandatud Vehema tee äärde.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

6.07–6.08.2020 on Prangli saarel Prangli raamatukogus (vt raamatukogu lahtiolekuajad allpool) avalikul väljapanekul järgmine DP:

 • Prangli saar, Idaotsa küla, kinnistu Loigu mets 1 DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 otsusega nr 63).

Planeeringuala asub Prangli saarel Idaotsa külas ja hõlmab kinnistut Loigu mets 1 (89001:002:0244, maatulundusmaa, pindala 2,09 ha), mis piirneb läänest Kelnase teega ja idast rannaalaga. Planeeringuala on hoonestamata ja valdavalt kõrghaljastatud, seda läbib olemasolev sõidutee (Estali tee), mis loob loogilise piiri Idaotsa küla asustusala ja rannikuäärse kaitsemetsa vahel. Pääs kinnistule on nii Estali kui ka Kelnase teelt.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 06-18) tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks. Prangli saare üldplaneeringu järgi on planeeringualale osaliselt ette nähtud ärimaa funktsioon, liivik ja kaitsemets. Käesoleva DP-ga moodustatakse planeeringualale üks üksikelamumaa sihtotstarbega krunt (3300 m²), üks tee- ja tänavamaa krunt (107 m²) ning üks loodusliku maa krunt (17 472 m²). Üksikelamumaa krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks. Tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunt on moodustatud kinnistut läbivale Estali teele, mis peale DP kehtestamist võõrandatakse tasuta Viimsi vallale.

DP koostamise avalik huvi seisneb moodustatava teemaa omandamises. Teest ühele poole planeeritakse üksikelamu krunt ja teisele poole loodusliku maa krunt kaitsemetsale. Hoonestuse lubamisega Loigu mets 1 kinnistu külakeskuse poolsesse osasse tihendatakse olemasolevat külakeskkonda, mitte ei looda uut elamuala. Saare infrastruktuuri korrastamine ja Prangli juurtega inimestele saarele suvekodu rajamise võimaldamine ongi põhjenduseks Prangli saare üldplaneeringu muutmisele.

17.07–03.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 31.07) kell 10–18 on Viimsi raamatukogus avalikul väljapanekul järgmised DP-d:

 • Tammneeme küla, kinnistu Tammneeme tee 55 DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 06.05.2020 korraldusega nr 267).

Planeeringuala asub Tammneeme küla põhjaosas ja hõlmab kinnistut Tammneeme tee 55 (89001:003:6370, elamumaa, 2330 m²). Planeeringuala piirneb kagust Tammneeme teega, lõunast, läänest ja põhjast kinnistuga Taga-Pearna (89001:003:6520) ja idast kinnistuga Luhaääre tee 3 (89001:003:2220). Planeeringuala asub rannajoonest ca 135 m kaugusel. Planeeringuala kontaktvööndis on hulgaliselt endisaegseid talukohti, valdavalt on tegu siiski nõukogudeaegse elamurajooniga.

DP-ga (Raadius Arhitektid OÜ, töö nr 105) säilitatakse krundi kuju ja suurus ning määratakse ehitusõigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitisealune pind on 420 m², millest põhihoone ehitisealune pind on 300 m² ja abihoonete ehitisealune pind 120 m² (2 x 60 m²). Kaksikelamu suurim lubatud kõrgus olemasolevast maapinnast katuseharja peale on 8,5 m (kaks maapealset korrust), abihoonete suurim lubatud kõrgus on vastavalt 5 m (üks maapealne korrus). Lubatud katusekalde vahemik on 0–45°. Piirded on kavandatud 1,2 m kõrgused, lubatud on võrkpiire ja looduslik hekkpiire.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

 • (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 01.04.2020 korraldusega nr 196).

Planeeringualasse kuulub Viimsi alevikus asuv kinnistu Iirise tee 5 (89001:010:5120, elamumaa, 2495 m²). Planeeringuala piirneb elamumaa kinnistutega Iirise tee 3, Levkoi tee 4, ja Levkoi tee 6 ning transpordimaa kinnistutega Viimsi raudtee R1 ja Iirise tee.

DP-ga (OÜ Arhitektuuribüroo Haldo Oravas, projekt nr 111118) kavandatakse jagada olemasolev hoonestatud elamukrunt kaheks üksikelamu maa sihtotstarbega krundiks ning mõlemale moodustatavale krundile määrata ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga 250 m². Üksikelamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m (kaks korrust) ja abihoonel 5 m (üks korrus). Katuseks on ette nähtud 15–45° kaldega viil- või kelpkatus, harja suund paralleelne või risti krundi piiriga.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

30.07–17.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 31.07) kell 10–18 on Viimsi raamatukogus avalikul väljapanekul järgmine DP:

 • Pringi küla, Rohuneeme tee 51b DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 12.03.2019 korraldusega nr 140) eskiislahendus.

Planeeringuala asub Pringi külas ja hõlmab kinnistut Rohuneeme tee 51b (89001:001:0509, elamumaa, 10 431 m²). Planeeringuala piirneb elamumaa kinnistutega Rohuneeme tee 51a (korterelamu), Mere tee 11 (üksikelamu), Mere tee 5 (üksikelamu), Kimsi tee 18 (üksikelamu), Kimsi tee 16 (üksikelamu), Kimsi tee 14 (hoonestamata), Kimsi tee 12 (kaksikelamu), Kimsi tee 8 (üksikelamu), sihtotstarbeta maa kinnistuga Kobrulehe (üldplaneeringu teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt ala nr 12 rannaäärne metsatukk) ning transpordimaa kinnistutega Rohuneeme tee L5 ja Viimsi – Rohuneeme tee. Alal asuvad endised piirivalve hooned (elamud, majandus- ja abihooned), mis ei ole enam kasutuses. Juurdepääs Rohuneeme tee 51b kinnistule on Rohuneeme teelt.

DP (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 03-20) koostamise eesmärk on Rohuneeme tee 51b kinnistu jagamine neljaks ridaelamumaa krundiks (pos 1, 2, 3, 4) ning kaheks tee- ja tänavamaa krundiks (pos 5, 6) ning ehitusõiguse määramine ridaelamute ehitamiseks. Igale ridaelamukrundile on antud ehitusõigus ühe ridaelamu püstitamiseks. Kruntidele pos 1, 3 ja 4 on ette nähtud neljasektsioonilised ridaelamud ning krundile pos 2 kolmesektsiooniline ridaelamu. Maksimaalne ehitisealune pind on 20% krundi pinnast. Maksimaalne lubatav korruste arv on kaks maapealset korrust, maa-aluseid korruseid ette ei ole nähtud.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

30.07–31.08.2020 esmaspäevast reedeni (v.a reedel, 31.07 ja reedel, 28.08) kell 10–18 on Viimsi raamatukogus avalikul väljapanekul järgmine DP:

 • Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega nr 33).

Planeeringuala asub Viimsi alevikus väljakujunenud hoonestusega elurajoonis ja see hõlmab hoonestatud kinnistut Liilia põik 4 (89001:010:0136, elamumaa, 2000 m²). Planeeringuala piirneb põhjast elamukruntidega Aiandi tee 2d (üksikelamu), Suur-Sepa tee 2, 3 ja 6 ning Väike-Sepa tee 2 ja 4 (korterelamud), idast elamukruntidega Astriõie tee 15 ja Astri põik 11 (ridaelamud), lõunast elamukrundiga Liilia põik 2 (üksikelamu) ja läänest teega Liilia põik.

DP (Optimal Projekt OÜ, töö nr 330) koostamise eesmärk on õigusliku aluseta püstitatud korterelamu seadustamine ja sellest tulenevalt üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine väikeelamumaast korterelamumaaks. Planeeringualal paikneva maaüksuse piire ja suurust ei muudeta. Ehitusõiguse määramisel on lubatud aluseks võtta olemasoleva hoone ehituslikud näitajad.

DP-ga määratakse krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise 8,5 meetri kõrguse korterelamu ehitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 270 m². Krundile on lubatud ehitada üks hoone. Arvestades, et tegu on mitme korteriga elamuga, on parkimiskohti kavandatud 12. DP-ga on määratud ka põhilised arhitektuurinõuded, sh lubatud välisviimistlus- ja katusekattematerjalid. Kuigi korterelamukruntidele Viimsi vallas pole piirded üldjuhul lubatud, on planeeritavale krundile piire siiski ette nähtud, sest krunt asub väljakujunenud hoonestusega üksikelamukvartalis, kus hoonestus, piirded ja teedevõrk moodustavad ühtse arhitektuurse terviku. Piirde suurim lubatud kõrgus on 1,5 meetrit.

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

NB!

Viimsi raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) on juulis ja augustis avatud esmaspäevast reedeni kell 10–18. Reedel, 31. juulil ja reedel, 28. augustil on raamatukogu suletud.

Prangli raamatukogu (Prangli Rahvamaja 2. korrus, Kelnase küla, 74006 Viimsi vald; tel 654 0911) on avaliku väljapaneku perioodil avatud juulis esmaspäevast neljapäevani kell 10–16 ja augustis on avatud vaid neljapäeval, 6. augustil kell 10–14.

Kõikide avalike väljapanekutega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla kodulehel https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.

Kehtestatud detailplaneering

 • Viimsi Vallavalitsus võttis 27.05.2020 vastu korralduse nr 316 „Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneeringu kehtestamine“.

Planeeringuala hõlmab Haabneeme alevikus asuvat riigi omandis olevat kinnistut Rohuneeme tee 41 (89001:003:1465, äri- ja transpordimaa, 5904 m²). Planeeringuala piirneb kinnistutega Rohuneeme tee 43a (ärimaa, väljastatud on ehitusluba rannarestorani ehitamiseks), Rannaala (sihtotstarbeta maa), Viimsi metskond 51 (üldkasutatav maa), Viimsi metskond 61 (tootmismaa), Viimsi metskond 91 (maatulundusmaa) ja Viimsi – Rohuneeme tee (transpordimaa). Planeeringualal paikneb parkla ca 30-le autole, ülejäänud ala on rohumaa, kus kasvavad üksikud lehtpuud. Kinnistu keskel paikneb skulptor Seaküla Simsoni skulptuur Kirovi näidiskalurikolhoosi esimehest Oskar Kuulist.

DP-ga  (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 10-18) jagatakse planeeringuala kinnistu kaheks ning moodustatakse kaks krunti: üks 1783 m² suurune ärimaa krunt (kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtte maa) ja üks 4121 m² suurune transpordimaa krunt (parkimisehitise maa) avalikult kasutatava parkla ehitamiseks. Ärikrundile on lubatud ehitada üks 600 m² ehitisealuse pinnaga kahe maapealse korruse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone, mille suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 10 m. Hoone suurim lubatud suletud brutopind on 1800 m². Kavandatav ärihoone peab arhitektuurilt sobima kokku Rohuneeme tee 43a krundile projekteeritud rannakohvikuga, kuna hoonete mahud on analoogsed ja nende vahel paiknev parkla seob nad kokku üheks tervikuks.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud