Algatatud detailplaneeringud Viimsi vallas

Viimsi vallavolikogu võttis 14.01.2020 vastu otsuse nr 4 „Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeringuala suurus on ca 2,76 ha ja see asub Viimsi vallas Haabneeme aleviku ja Miiduranna küla piiril, hõlmates maaüksused Lahe (katastritunnus 89001:023:0012, pindala 7083 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), Killustiku (89001:023:0013, 6582 m², tootmismaa), Platvormi (89001:023:0014, 4697 m², tootmismaa), Platsi (89001:023:0015, 7163 m², tootmismaa) ja Nõlva (89001:023:0016, 2035 m², tootmismaa). Planeeringuala on hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Ala piirneb põhja poolt merega, edelast Miiduranna küla Kristjani tee elamurajooniga, kagust Muuli teega ja kirdest Muuli tee äärse endise Kirovi kalurikolhoosi tootmisalaga. Juurdepääs kavandatakse Muuli teelt.

Algatatav detailplaneering (edaspidi DP) teeb ettepaneku Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe osas, muutes tootmismaa ja loodusliku rohumaa elamu- ja üldmaaks. DP koostamise eesmärk on planeeritavale alale seitsme üksikelamu maa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine seitsmele üksikelamule koos abihoone(te)ga ning ühe loodusliku maa krundi, ühe teemaa krundi ja ühe puhke- ja spordirajatiste krundi planeerimine. Üksikelamukrundi vähim lubatud suurus on 1200 m² ja suurim lubatud täisehitusprotsent 20. DP-ga määratakse tehnovõrkude asukohad, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahendus ning haljastuse põhimõtteline kujundus.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, geoloogiline uuring, mürauuring ja maapinna radoonisisalduse uuring.

Viimsi vallavolikogu võttis 14.01.2020 vastu otsuse nr 7 „Viimsi alevik, Uustalu kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeringuala asub Viimsi alevikus Nelgi tee ja Astri tee vahelisel alal ja hõlmab Uustalu kinnistu (katastritunnus 89001:010:0548, pindala 4778 m², maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa). Planeeringuala on hoonestamata ja kaetud kõrghaljastusega. Põhja pool üle Nelgi tee on suuremahuline administratiivhoone (endine Pirita lillekasvatuse näidissovhoosi peahoone), kus praegu paikneb Viimsi vallavalitsus koos kultuurikeskuse ja muude valla asutustega. Astri tee piirkonnas on olemasolev väikeelamuala, lääne poole jäävad ka korter- ja ridaelamud.

Algatatav DP teeb ettepaneku Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muutmiseks maakasutuse juhtotstarbe osas, muutes haljasmaa ärimaaks. Kehtiva teemaplaneeringu „Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad“ kohaselt on planeeritav ala rohevõrgustiku alal haljastu nr 21 koosseisus. Sellest tulenevalt teeb algatatav DP ettepaneku ka teemaplaneeringu muutmiseks.

DP koostamise eesmärk on määrata planeeritavale alale ärimaa sihtotstarve ja ehitusõigus neljakorruselise (kuni 11 m) ärihoone ehitusaluse pinnaga kuni 1100 m² rajamiseks, mis arvestaks kinnistul asuva tiigi ja hoonet ümbritsema jääva haljasalaga. Alale peaks moodustama hoonega ühtse terviku moodustava avalikus kasutuses oleva pargiala. Planeeringuga on ette nähtud Nelgi tee laiendamine ja kinnistuga piirneval lõigul asuva Astri tee rekonstrueerimine arendaja kulul.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja dendroloogiline hinnang.

Terviktekstid: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud/algatatud-detailplaneeringud.

Avalikud arutelud

  • 04.03.2020 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) 1. korruse koosolekuruumis Metsakasti küla, kinnistu Kaasiku ja lähiala DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 36) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Avalikud väljapanekud

21.02–09.03.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmine DP:
Naissaar, Lõunaküla / Storbyn küla, kinnistu Rooseni DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 otsusega nr 55).

Planeeringuala asub Naissaare lõunaosas Lõunakülas / Storbyn külas ja hõlmab 1,37 ha suuruse kinnistu Rooseni (katastritunnus 89001:001:0390, pindala 13 725 m², maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa). Planeeringuala piirneb põhjast kinnistutega Uus-Glubi, Glubi (maatulundusmaad) ja osaliselt reformimata riigimaaga, idast kinnistuga Kiini (maatulundusmaa), lõunast Tallinna lahega ja läänest kinnistuga Tominga (maatulundusmaa). Planeeringuala on suhteliselt lage üksikute puudega rannaäärne niiduala, selle reljeef on ebaühtlane, maapind langeb lõuna ja kagu suunas. Juurdepääs planeeringualale toimub olemasolevalt Männiku teelt. Kinnistu on hoonestamata, tehnovõrgud puuduvad.

DP-ga moodustatakse kaks üksikelamumaa krunti suurustega 5408 m² ja 8257 m² ning üks 62 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt. Mõlemale elamukrundile määratakse ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja kahe ühekorruselise abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 250 m². Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,0 m ja abihoonetel 4,0 m. Tee- ja tänavamaa krunt on planeeritud üksnes juurdepääsuks elamukrundile pos nr 2. Planeeritavaid elamukrunte läbib avaliku kasutusega läbipääsuservituudi ala, millel liikumine on võimalik ja lubatud kuni ajaloolise tee taastamiseni.

Seoses DP varasema üldplaneeringut muutva ettepanekuga ehituskeeluvööndi vähendamise osas, et ehitada ranna ehituskeeluvööndisse mõlemale elamukrundile üks paadikuur, esitati pärast DP vastu võtmist Keskkonnaametile selleks taotlus. Kuna Keskkonnaamet ehituskeeluvööndi vähendamiseks nõusolekut ei andnud, on DP-d muudetud nii, et see ei sisalda enam ehitusõiguse seadmist paadikuuride püstitamiseks ega seetõttu ka ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks ja ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal elamute ja suvemajade juhtotstarbega maal, mistõttu vastab DP üldplaneeringule ja liigitub üldplaneeringu kohaseks.

21.02–23.03.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmine DP:

  • Prangli saar, Lääneotsa küla, kinnistute Tihiko, Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, Liiseri ja Looranna DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 17.01.2017 otsusega nr 6) eskiislahendus.

Planeeringuala asub Prangli saare lõunarannikul Mölgi sadama ehk Prangli lõunasadama läheduses ja selle ligikaudne suurus on 14,5 ha, millest antud DP-ga tehakse ettepanek kehtestada esimese etapina (kahest) maa-ala suurusega u 2,8 ha. Planeeritavale maa-alale jääb neli maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut osaliselt – Tihiko (89001:002:0405), Uue-Vanatoa (89001:002:0336), Vanatoa (89001:002:0333) ja Metsarahva-Uuetoa Mustikametsa (89001:002:0616) ja Liiserimetsa (89001:002:0365). Planeeringuala on suures osas hoonestamata. Hoonestatud on kinnistu Liiserimetsa. Planeeringualast põhja ja itta jääb mets, lõunas on meri ja läänes-edelas suvituspiirkond sadamaga. Planeeritav ala paikneb osaliselt ehituskeeluvööndis ja Prangli hoiualal ning piirneb idast Prangli maastikukaitsealaga.

DP-ga kavandatav maakasutus on Prangli saare üldplaneeringut muutev. Prangli saare üldplaneeringu järgi on planeeringuala põhjaosas paiknevad heina- ja karjamaad sobilikud hajapiirkonnas elamuehituse arendamiseks. DP-ga kavandatavad elamumaad on ette nähtud üldplaneeringu järgsele kaitsealusele maale (kaitsemets), kuna planeeringuala põhjaosas paiknevad endised heinamaad on kohati liigniisked ning asustuse kavandamisel lähtutakse olemasoleva teedevõrgu ja hoonestuse lähedusest. Planeeringuala paikneb tervenisti maatulundusmaa sihtotstarbega maal, kus uute suvilamaa kruntide moodustamisel tuleb maakasutuse sihtotstarve muuta elamumaaks.

Planeeringu lahendus näeb ette seitse elamumaa sihtotstarbega krunti, millest üks liidetakse elamumaa sihtotstarbega kinnistuga Taga-Mölgitoa (89001:002:0238) ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kavandatud on kuus elamumaa sihtotstarbega krunti, millele on määratud ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise suvila ja kuni kahe ühekorruselise abihoone ehitamiseks.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.

Kehtestatud detailplaneeringud

Viimsi alevik, kinnistu Vehema tee 5 DP (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 6).

Planeeringuala hõlmab Vehema tee 5 kinnistut (katastritunnus 89001:010:2849, pindala 3260 m², maakasutuse sihtotstarve tootmismaa), mis asub Viimsi alevikus. Kinnistul paikneb puurkaev-pumbamaja, mis on tänaseks kasutusest väljas. Planeeringuala piirneb idast kinnistuga Vikerkaare tee 1, kirdest kinnistuga Vikerkaare tee 3, põhjast kinnistuga Aiandi tee 26, läänest ja lõunast munitsipaalomandis olevate teekinnistutega Aiandi tee L1, Vehema tee L1 ja Vehema tee. Planeeringuala on valdavalt kõrghaljastuseta, planeeringuala edelanurgas kasvab tamm, mis kuulub DP kohaselt säilitamisele.

DP (Ehitusõigus OÜ töö nr 17040) lahendus on kehtivat Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. DP-ga muudetakse Viimsi valla mandriosa üldplaneeringukohase maakasutuse juhtotstarve perspektiivsest väikeelamute maast korterelamute- ja ärimaaks. Ka menetluses oleva Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu järgi paikneb planeeritav ala äri- ja elamumaa juhtotstarbega maal, mis lubab Vehema tee 5 kinnistule planeerida äripindadega korterelamu. Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava DP koostamise peamine avalik huvi seisneb Vehema tee äärde kavandatava kergliiklustee jaoks krundi moodustamises ja selle tasuta vallale võõrandamises.

DP-ga moodustatakse üks 3163 m² suurune korterelamu- ja ärimaa krunt (EK 80% ja Ä 20%) ning Vehema tee teemaa laiendamiseks ja kergliiklustee ehitamiseks üks 103 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt (LT 100%). Korterelamu- ja ärimaakrundile määratakse ehitusõigus ühe neljakorruselise äripindadega korterelamu püstitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 950 m² hoone maapealsel osal ja 1600 m² hoone maa-alusel osal. Lubatud on üks maa-alune korrus, hoonesse kavandatavate äripindade osakaal on vähemalt 20% hoone mahust. Korterelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 12,5 meetrit (abs. H=59,0 meetrit).

Kehtestatud DP on nähtav ka Viimsi valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.