Algatatud detailplaneering Viimsi vallas

Viimsi Vallavalitsus võttis 08.04.2020 vastu korralduse nr 220 „Naissaar, Tagaküla / Bakbyni küla, kinnistute Piiri, Piirimetsa ja Naissaare raudtee R7 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ca 9 ha ja see asub Naissaarel Tagakülas / Bakbyni külas, hõlmates kinnistud Piiri (89001:001:0305, riigikaitsemaa, pindala 2,59 ha), Piirimetsa (89001:001:0307, riigikaitsemaa, 5,99 ha) ja nende vahele jääva Naissaare raudtee R7 (89001:001:0306, transpordimaa, 3958 m2). Planeeritava alaga piirnevad kinnistud Radari (riigikaitsemaa, 10 564 m2), Viimsi metskond 94 (maatulundusmaa, 107,73 ha) ja Naissaare raudtee R1 (transpordimaa, 2,35 ha).
Detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise eesmärk on jagada kinnistu Piiri viieks elamukrundiks koos ehitusõiguse määramisega ning määrata kinnistule Piirimetsa täiendav ehitusõigus majutus- ja turismiteenust pakkuvate ehitiste püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja heakord. Planeeringuga kavandatu vastab Naissaare üldplaneeringule.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, dendroloogiline hinnang ja maapinna radoonisisalduse uuring.

Kehtestatud detailplaneeringud

Viimsi Vallavalitsus võttis 01.04.2020 vastu korralduse nr 197 „Viimsi vallas Pärnamäe külas kinnistu Kesk-Kaare tee 79 detailplaneeringu kehtestamine“.

Planeeringuala hõlmab Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas asuva kinnistu Kesk-Kaare tee 79 (89001:010:2425, elamumaa, pindala 1341 m2). Krunt on ruudukujuline, hoonestuseta ja loodusliku rohumaaga. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamukruntidega Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja Kesk-Kaare tee 85. Juurdepääs krundile on Kesk-Kaare teelt.

DP-ga (QP Arhitektid OÜ töö nr QP-19-04) määratakse ehitusõigus ühele üksikelamule ja ühele abihoonele ehitisealuse pinnaga kuni 260 m2, sh abihoonele kuni 30 m2. Üksikelamule on lubatud kaks maapealset korrust suurima lubatud kõrgusega kuni 7,5 m ja üks maa-alune korrus suurima lubatud sügavusega kuni 3,5 m. Abihoonele on lubatud üks maapealne korrus suurima lubatud kõrgusega kuni 4,0 m.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Seoses antud DP kehtestamisega muutus sama planeeringuala kohta varem kehtestatud DP osaliselt kehtetuks – kinnistul Kesk-Kaare tee 79 kehtinud „Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelise ala detailplaneering“ (kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsusega nr 24) muutus nimetatud kinnistu osas kehtetuks.

Viimsi Vallavalitsus võttis 01.04.2020 vastu korralduse nr 198 „Viimsi vallas Naissaarel Väikeheinamaa / Lillängin külas kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneeringu kehtestamine“.

Planeeringuala asub Naissaarel Väikeheinamaa külas ja hõlmab kinnistu Kalda-Lepiku (89001:001:0115, maatulundusmaa, pindala 11 164 m2). Planeeringuala piirneb lõunast merega, põhjast RMK metsaalaga ning idast ja läänest hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega Jõesaare ja Ranna-Lepiku. Planeeringuala jääb ajaloolise küla asukohale, kus hoonestus paiknes valdavalt piki rannikut.

DP-ga (OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo töö nr 1831) moodustatakse üks elamumaa krunt (10 586 m2) ja üks transpordimaa krunt (574 m2). Transpordimaa krunt antakse üle vallale.

Valla eesmärk on omandada järk-järgult Männiku teemaa, mis on ajalooline külatee – juurdepääs paljudele kruntidele. Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühele suvilale ja kahele abihoonele (sauna ehitamiseks ja olemasoleva keldri renoveerimiseks) suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 200 m2, millest suvila ehitisealune pind võib olla kuni 100 m2. Suvila suurim lubatud kõrgus on 7,0 m, abihoonel 5,0 m. Hoonete ja rajatiste lubatud katusekalded on 20–45 kraadi.
DP on kooskõlas Naissaare üldplaneeringuga.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla veebilehelt
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.