Viimsi vald sai 2020 sügisel positiivse rahastusotsuse teede juhtumipõhisest investeeringute taotlusvoorust. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile esitatud taotlusega nähakse ette Aiandi tee renoveerimine lõigul Aiandi tee 4 kuni Lubja – Pärnamäe ristmik. Kevadel algab renoveerimise põhietapp, mis toob kaasa mahukad kaeve- ja teetööd.

Eeltööd ja uuringud

1960. aastate lõpus rajatud Aiandi teed on aastakümnete jooksul remonditud ja parandatud ligi kümnel korral. Tee on tänaseks tugevalt amortiseerunud, ka teetaristu on halvas olukorras, näiteks puudub lõiguti sademeveekanalisatsioon ja esinevad sagedased uputused, mis omakorda teed kahjustavad. 

Sügisel alustati Aiandi tee renoveerimise esimese etapi töödega, toimusid tehnovõrkude tuvastamised ja väljakaeve, et selgitada omaaegse taristu seisukorda. AS Teede Tehnokeskus teostas eraldi Aiandi tee konstruktsiooni kandevõime uuringud. Mõõtmistulemuste kohaselt tuleb tee konstruktsiooni kandevõime elastsusmooduli tõstmiseks tee alust vahetada ligi 2000 m2 ulatuses Aiandi tee kilomeetritel 1,00–1,23 (Aiandi tee 23a kuni Paevälja tee ristmik) ja 1,63–1,83 (Suur-Kaare tee 35 kuni Suur-Kaare tee 45). Eeltöödega täpsustati lähteülesannet, mis oli sisendiks teise etapi ehk teedeehituslike tööde hankele.

Edukas AS TREV-2 Grupi pakkumus

Vallavalitsus kuulutas tee renoveerimistööde hanke võitjaks AS TREV-2 Grupi pakkumuse, mille maksumus oli 684 580 eurot, koos käibemaksuga 821 496 eurot. Leping sõlmiti märtsi lõpus ning praegu käib tihe projekteerimistöö. MKM-i poolt eraldatud projektitoetus moodustab kokku 450 000 eurot (tee-ehituslikud tööd), ligi poole maksumusest katab valla vee-ettevõte AS Viimsi Vesi, kellega koostöös korrastatakse ja ehitatakse vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud. Tööpiirkonnas on ühildatud võimalikult palju erinevaid töölõike, et suur osa tairistust saaks samaaegselt teeöödega renoveeritud.

Puurkehade võtmine Aiandi teel, selgitamaks aluskihtide paksusi. Foto Siim Jürima
Puurkehade võtmine Aiandi teel, selgitamaks aluskihtide paksusi. Foto: Siim Jürima

Tulemas on mahukad torustiku ehitustööd

Aiandi teel on täna ühisvoolne kanalisatsioon, kuhu on kokku juhitud nii reo- kui ka sademevesi. Antud lahendus koormab reoveepumplaid ja reoveepuhastit, mistõttu on vajalik vanad ühendused ümber ehitada ja süsteemid lahkvoolsena rajada. Aiandi tee tööde käigus rajatakse uus ca 270 m pikkune sademeveekollektor, alates Vehema tee ja Pargi tee ristmikust kuni Aiandi tee 28 kortermajadeni. Igale teeäärsele kinnistule rajatakse uued liitumispunktid sademevee tarbeks, andes seeläbi võimaluse sademevesi reoveekanalisatsioonist eraldada. Samuti saab antud töödega lahenduse teemaa kuivendamine ja kaovad sademevee uputused Aiandi tee 28 esises bussipeatuses, kus seni puudus sademeveetorustik. Kogu tee ulatuses vahetatakse välja amortiseerunud sademeveekaevud ja korrastatakse mittetöötavad veeviimarid.

Ühtlasi rajatakse tööde käigus projekti piirkonda jäävatele kinnistutele uued veevarustuse ja reoveekanalisatsiooni liitumispunktid. Uuendatakse kinnistusisesed veetorustikud, mis ühendatakse ümber uuele veetorustikule. Osaliselt likvideeritakse läbi kinnistute kulgevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud. 

Ohutumad bussipeatused ja valgustatud ülekäigud

Teetööde koosseisus remonditakse tee alust (ligi 2000 m2 ulatuses) ja pannakse sõiduteele uus kahekihiline asfaltkate kogu remonditava lõigu ulatuses. Samuti saavad korda teepeenrad ning sõidutee äärde paigaldatakse uued äärekivid. Alates Aiandi tee 28 hoonetest kuni Pärnamäe tee ristmikuni asendatakse sillutuskiviga eraldusriba muruga, et luua juurde haljasust. Liiklusohutuse ja teedevõrgu parema sidumise kaalutlustel ehitatakse ümber Vikerkaare tee ristmik (viiakse planeeringujärgsesse asukohta Alajaama tee ristmiku vastu) ning samuti tehakse muudatusi Alajaama tee ristmikul.

Välja ehitatakse Aiandi puuduv bussipeatus (kus bussi tuli oodata teepeenral) ning renoveeritakse olemasolev Aiandi bussipeatus, peatuste vahele rajatakse ülekäigurada. Samuti saab avarama ootekoja Viievelle peatus, kus hommikul on palju lapsi bussi ootamas. Ohutumaks ehitatakse Viievelle vastaspeatus Piibelehe pargi poolsel küljel, samuti ehitatakse ümber sealne ülekäigurada. 

Kõik tööpiirkonda jäävad Aiandi tee ülekäigurajad muudetakse turvalisemaks, varustades need eraldi kohtvalgustusega. Vahetult Pargi – Vehema – Aiandi ristmiku tõusu juures asuv ülekäigurada viiakse tõusust eemale, et sõidukitel tekiks ülekäigurajale parem nähtavus mäest üles jõudes. Tee saab uue kattemärgistuse – telgjoon, äärejooned, ülekäigurajad, uuendatakse liiklusmärke. 

Arvestada tuleb ümbersõitudega

Tööde kõige mahukam osa on eelduslikult kavas läbi viia perioodil mai–juuni – siis on oodata ka Aiandi tee sulgemist lõigus, kus tuleb rajada sademevee kollektor ja teha ulatuslikke torutöid (Pargi – Vehema tee ristmikust kuni Aiandi tee 28 hoonete esise lõiguni). Töid püütakse teha võimalikult lühikese perioodi jooksul. Paratamatult toob see kaasa ebamugavust piirkonna elanikele ja asutustele, samuti ümbersuunamist ühistranspordile. Vaatamata lühikesele ebamugavale perioodile on tööde tulemusel pikkadeks aastateks tagatud ohutud ja nõuetekohased teeolud.

Kõigi eelduste kohaselt soovitakse teetööd lõpetada augusti alguses, edasi teostatakse haljastust ja kattemärgistust ning koostatakse teostusmõõdistustöid. Aiandi tee renoveerimise objektijuht on Siim Jürima (tel 5308 3381). Omanikujärelevalvet osutab OÜ OÜ Esprii, kontaktisik Mikk Mutso (tel 502 6788). Palume kõigilt elanikelt teetööde ajal mõistvat suhtumist ajutiste liikluspiirangute osas. 

Teetööd toimuvad lõigul Aiandi tee 4 (kus lõppes 2016. aastal renoveeritud lõik) kuni Lubja – Pärnamäe ristmik. Kaart: Maa-amet
Teetööd toimuvad lõigul Aiandi tee 4 (kus lõppes 2016. aastal renoveeritud lõik) kuni Lubja – Pärnamäe ristmik. Kaart: Maa-amet