Detailplaneeringute (DP) eskiislahendused:

30.10–12.11.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad DP eskiislahendused:

  • Pringi külas Makrilli tee 4 detailplaneering (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 28.05.2019 korraldusega nr 316).
  • DP alasse kuulub Makrilli tee 4 kinnistu (89001:003:0313, suurus 1119 m², maakasutussihtotstarve 100% üldkasutatav maa). Planeeringualaga vahetult külgnevad: põhjas Makrilli tee (transpordimaa), läänes ja lõunas Makrilli tee 2 (tootmismaa), idas Vanapere (tootmismaa). Makrilli teest põhja poole jäävad elamumaa kinnistud. DP koostamise eesmärgiks on olemasolevast üldkasutatava maa kinnistust moodustada äri- ja tootmismaa ning moodustatavatele äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile ehitusõiguse määramine kolmekorruselise hoone püstitamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused. Samuti määratakse hoonestusala, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted. Viimsi valla üldplaneeringu kohaselt on Vahepere tee, Reinu tee, Rohuneeme tee, Makrilli tee ja Talveaia tee vaheline ala määratud tootmismaa juhtotstarbega.
  • Metsakasti külas Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detailplaneering (algatatud 13.08.2019 korraldusega nr 478).
    Planeeringualasse kuuluvad kinnistud: Pikapõllu (89001:001:0488, pindala 29 127 m², maatulundusmaa), Jaanilille (89001:001:0487, pindala 30 547 m², maatulundusmaa), Hobuvankri haljak H1 (89001:001:0491, pindala 2017 m², üldkasutatav maa) ja Riiasöödi tee L1 (89001:001:0620, pindala 6811 m², transpordimaa). Planeeringuala ligikaudne suurus on 6,8 ha. DP koostamise eesmärk on tiheasustusviisil elamumaa, teemaa ja loodusliku maa kruntide moodustamine, elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku, sh Riiasöödi tee pikenduse rajamine (Riiasöödi tee ühendamine Randvere teega) ja roheala moodustamine. DP lahendus näeb ette 23 elamumaa sihtotstarbega krunti ehitusõigusega üksikelamu või paarismaja ja abihoonete ehitamiseks, kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti ning ühe üldkasutatava ja ühe maatulundusmaa sihtotstarbega krundi. DP kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on planeeritaval alal väikeelamute maa.

30.10–28.11.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnev detailplaneeringu eskiislahendus:

  • Metsakasti külas kinnistu Kaasiku ja lähiala detailplaneering (algatatud Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsusega nr 36).
    Planeeritav ala hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut Kaasiku (89001:010:3449, pindala 2765 m2), mis paikneb väljakujunenud elamupiirkonnas. Planeeringuala on hoonestamata ning piirneb läänest kahekorruseliste üksikelamutega, idast Jäätma teega, põhjast Jäätma tee koosseisu kuuluva haljakuga ning lõunast planeeritud elamukruntidega. Juurdepääs planeeringualale on olemas Jäätma teelt. Planeeritavat ala läbib kuivenduskraav, muud tehnorajatised Kaasiku kinnistul puuduvad. DP koostamise vajadus tuleneb eesmärgist, laiendada kinnistu Kaasiku arvel Jäätma tee teemaa laiust ning planeerida üks üksikelamukrunt. DP-ga muudetakse Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve looduslikust rohumaast ja maatulundusmaast tee ja tänavamaaks ning väikeelamute maaks.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP eskiislahendustega on võimalik tutvuda ka valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud/eskiisid-avalikul-valjapanekul.